Kategorijos

Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrieji nuostatai

Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „aika.lt“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu - pardavimu susijusius nuostatus.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

Naudotis „aika.lt“ paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Internetinės parduotuvės „aika.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Asmens duomenų saugumo garantija

„Aika.lt“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „Aika.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.

Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el.paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „aika.lt“ el. pašto adresu [email protected] išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

Išsamiau skaitykite "Privatumo politika".

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ .

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „aika.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjo pareigos

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Pirkėjas, naudodamasis „aika.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 48 valandas.

„Aika.lt“ turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

„Aika.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. „Aika.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą-sąskaitą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į „aika.lt“ banko sąskaitą.

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimą ir keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas).

Jeigu prekės pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma nuotoliniu būdu (pvz., internetu), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsniu, vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Taip pat vartotojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnio 5 dalimi „nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui“. Pareiga įrodyti, kad laikėsi Civilinio kodekso reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatyta, kad grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat vartotojas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai adresu: Šiauliai, Liejyklos g. 4, darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis, arba registruota pašto siunta, arba paštomatu.  Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

Jeigu prekė neatitiko Pirkėjo lūkesčių, nors ji yra kokybiška, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, neįtraukdamas į šią sumą siuntimo išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų po grąžintos prekės gavimo.

Išsamiau "Prekių grąžinimas ir keitimas".

Atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

Baigiamosios nuostatos

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

cookie Slapukų sutikimas